Master elektronsko poslovanje na FON-u

Odradili smo i prve vežbe i zadatke i testove, poma­lo zbun­jeno, ali uspešno. Blo­govi, biz­nis planovi, zabavne ukrštenice… Sve to na saj­tu http://myelab.net a veo­ma ažurno zah­valju­jući str­pljivoj i vred­noj asis­ten­tk­in­ji Zori­ci. Videće­mo ocene, pa ćemo znati koliko je to uspešno. 🙂

Blogovanje i u drugoj Odiseji, 2010!

Futur­is­tič­ka Odis­e­ja 2069? […]

Rafaelo kuglice

Zaš­to toliko volimo Rafae­lo kuglice Male, bele, okrugle, ele­gantne, roman­tične… Mi mis­limo na Rafae­lo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više aso­ci­ra na bis­ere, zna­jte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu pravi bis­eri svečane trpeze.

Sas­to­j­ci

2 dl vode 250 g margarina/maslaca 500 g kokosovog braš­na 500 g šećera 500 g mle­ka […]

Bajadere

O bajadera­ma Da li ste znali da ovaj isti izraz, koji kod nas označa­va dobro poz­natu poslas­ticu, je u Indi­ji naziv za javne igračice i pevačice koje su, istovre­meno, i javne žene? Eto, sad ste upo­zoreni pa nemo­jte, ako se kad zateknete u pomenu­toj zemlji, da glu­mite izne­nađen­je kada se, traživši „bajaderu“, nađete na mes­tu […]

Prednosti dojenja

Zaš­to je majči­no mleko najbol­ja hrana za bebu?

Majči­no mleko sadrži sve što bebi tre­ba u prvih šest mese­ci živ­ota — hranljive mater­i­je, min­erale, vit­a­mine, vodu, antitela — buk­val­no sve! Majči­no mleko poboljša­va imu­nitet dete­ta, sman­ju­je šan­su za nas­ta­jan­je kas­ni­jih bolesti u živ­o­tu — alergi­je, astme, raznih vrs­ta infek­ci­ja, dija­bete­sa… Deca koja su […]

Bebe i vakcinacija

Kaže nama pedi­ja­tri­ca “Najbol­ja zašti­ta od svakog gri­pa je da ako ste u kon­tak­tu sa drugim ljudi­ma operete ruke, umi­jete se i isperete nos i promenite garder­obu, popi­jete nesto top­lo i onda možete da se igrate sa dete­tom! A baš ako hoćete da se vakcinišete, možete i to!”

Ja se držim save­ta moje bake, […]

Better Tag Cloud