Virusi i koprivnjača, a sve posle tri dana visoke temperature

Viso­ka tem­per­atu­ra i virus mogu da iza­zovu koprivn­jaču

Posle tri dana visoke tem­per­a­ture iza­šla je inten­ziv­na koprivn­jača. Uplaši­la sam se, jer je to bio prvi put da moje dete tako reagu­je.

U sezoni gri­pa, mno­go toga može da se nauči. Nije pomog­lo ono pran­je ruku i kijan­je u nad­lan­icu ili maram­icu. Do napa­da […]

Better Tag Cloud