Logoped, pravi izbor vremena i osobe i sve je lako

mama-cerka-razgovor

U zavo­du u Kral­ja Miluti­na pos­to­ji čitav tim stručn­ja­ka koji prati razvoj dete­ta koji uključu­je i stom­a­tolo­ga, fiz­i­ja­tra, ped­a­goga, psi­holo­ga…

Logoped je mnogi­ma veli­ka tema, jer svako ima svo­je mišl­jen­je o pravom uzras­tu i o poslovi­ma koje logoped odrađu­je. Kod nas je to bila veli­ka tema, jer po muškoj lin­i­ji jed­ni šuška­ju, a […]

Better Tag Cloud