Sa rođen­jem dete­ta, stvori se ceo jedan novi svet u živ­o­tu roditel­ja. Pot­puno jedin­stven, ne samo po osećan­ji­ma i obaveza­ma, već pros­to po preokre­tu vre­me­na, kada beba, kas­ni­je dete, pot­puno preuz­i­ma fokus roditel­ja, dajući mno­go zauzvrat, najveću radost koju čovek može da spoz­na. Ta iskre­na mala stvoren­ja, pot­puno rados­na, bezbriž­na i neja­ka, ulepšava­ju živ­ote i volimo ih najviše na sve­tu.
Ovde delim sa vama neka moja iskust­va, saz­nan­ja, savete o beba­ma.