O bajadera­ma
slika-bajadera
Da li ste znali da ovaj isti izraz, koji kod nas označa­va dobro poz­natu poslas­ticu, je u Indi­ji naziv za javne igračice i pevačice koje su, istovre­meno, i javne žene? Eto, sad ste upo­zoreni pa nemo­jte, ako se kad zateknete u pomenu­toj zemlji, da glu­mite izne­nađen­je kada se, traživši „bajaderu“, nađete na mes­tu koje baš i nije poslastičar­ni­ca…

Sas­to­j­ci

700 g šećera
250 g mlevenih ora­ha
150 g čoko­lade za kuvan­je
250 g mlevenog kek­sa
200 g masla­ca
20 kaši­ka vode

Glazu­ra

100 g čoko­lade za kuvan­je
50 g masla­ca
Priprema

U ključalu vodu stavite šećer i kuva­jte oko 3 min­u­ta da se šećer rastopi.
Doda­jte mleveni keks i malo promeša­jte.
Doda­jte mlevene ora­he pa sve kratko proku­va­jte i ostavite da se malo prohla­di.
U prohlađenu sme­su doda­jte 200 g masla­ca koji ste prethod­no isek­li na man­je komade pa meša­jte dok se maslac ne rastopi.
Sme­sa bi tre­ba­lo da se prohla­di, ali ne sme pot­puno da se ohla­di jer onda maslac neće moći da se rastopi.

U dru­goj posu­di rasto­pite 150 g čoko­lade pa u rasto­pljenu čoko­ladu doda­jte polov­inu pripreml­jene smese i dobro izmeša­jte.
Namažite pleh maslacem pa ravnomer­no ras­pored­ite deo smese sa čoko­ladom.
Naj­jed­nos­tavni­je će vam biti da sme­su ras­tan­jite ruka­ma.
Preko smese sa čoko­ladom ras­pored­ite dru­gi deo smese.

Priprema glazure

Rasto­pite čoko­ladu i maslac na niskoj tem­per­a­turi i tako pripreml­jenom glazurom pre­lite kolač.
Kada pravite glazu­ru, čoko­ladu uvek top­ite na najnižoj tem­per­a­turi jer će tako zadržati sjaj.

Poslužen­je

Sačeka­jte da se kolač ohla­di i da se glazu­ra dobro steg­ne pa ga poslužite isečenog na male pravougaonike.

Pri­jat­no!