U priči sa pro­fe­sorom o para­le­la­ma u komu­nikaci­ji neka­da i danas, iskrsla je ide­ja o blo­gov­i­ma kao mod­er­nom pes­ništvu, zapra­vo neo­re­ne­san­si i to glob­alnog karak­tera. Neka­da su pes­ni­ci i umet­ni­ci nas­tu­pali na trgov­i­ma, a sada su na svet­skom trgu pomoću inter­ne­ta, pred daleko većim audi­tori­ju­mom.

Pitan­je je kako izgleda­ju sajber lovorike i sajber truli parada­jzi kao nagra­da za rad odnos­no blo­go­v­an­je?

Ako ovako izgle­da Odis­e­ja u svemiru 2010. kako će izgle­dati za 50 ili 100 god­i­na. Da li će se razvi­jati u metafiz­ičkom ili tehnolooškom pravcu?