Bolovanje za preduzetnike

O bolo­van­ju za pre­duzetnike ovde su prenete infor­ma­ci­je sa blo­ga cen­jenog pri­jatel­ja i kolege Ivana Petro­vića (http://www.petrovicivan.com/opste/bolovanje-za-preduzetnike/). Nadam se da će uspeti da pomogne mnogi­ma koji su pre­duzetni­ci u ovoj našoj Srbi­ji. Nažalost, ovo nije pri­men­ji­vo na trud­nice i porodil­je, jer službeni­ci poreske uprave tvrde da nji­hove firme mogu da zarade za njih i dok su one na trud­ničkom i porodiljskom, kao da to nije slučaj i sa službeni­ca­ma u ostal­im orga­ni­zaci­ja­ma. Od jan­u­ara 2014. godine bolo­van­je za majke ima poseb­ne izmene, o čemu više u nekom sledećem tek­stu.“Poš­to ovakvu stvar nećete nigde naći i proše­taće vas kroz sve službe: poresku, zdravstveno, APR, banku, itd… Pro­ce­du­ra se odnosi na otvaran­je bolo­van­ja za pre­duzetnike koji ima­ju jednog ili više zaposlenih pa zbog bolesti ne zat­vara­ju rad­nju dok ne ozdrave nego, kako to drža­va kaže, postavl­ja­ju poslovođu koji zamen­ju­je vlas­ni­ka (pre­duzetni­ka) u tom peri­o­du.

Otvaran­je bolo­van­ja počin­je odlaskom kod dok­to­ra opšte prakse (u Domu zdravl­ja). Odmah posle toga RZZO cen­tru tre­ba dostavi­ti sledeće:

 • kopi­ja kar­tice žiro raču­na
 • kopi­ja zdravstvene knjižice
 • uveren­je o izmirenom porezu sa osnovi­com za kvar­tal
 • doz­nake od lekara iz Doma zdravl­ja
 • izveš­taj sa lekarske komisi­je na koju se ide posle mesec dana bolo­van­ja
 • rešen­je o postavl­jan­ju poslovođe iz APR-a – za ovo rešen­je je APR-u potreb­no 5 dana da ga odš­tam­pa (samo za one koji ima­ju zapos­lene)
 • od obrazac poslovođine plate (samo za one koji ima­ju zapos­lene)

Sledećeg mese­ca ili kod zaključi­van­ja bolo­van­ja

 • doz­nake
 • uput sa komisi­je

Ako ste jedi­ni zaposleni u rad­nji onda dobi­jate 65% pri­javl­jenih pri­man­ja i morate da zatvorite fir­mu za vreme tra­jan­ja bolo­van­ja. Ako imate zaposlenog onda se zaposleni postavl­ja za poslovođu (gde god idete ostavite po jed­nu kopi­ju tog rešen­ja jer izgle­da svi­ma tre­ba, mada nigde ne piše), i pri­mate polov­inu od 65%!!!”

2 comments to Bolovanje za preduzetnike

 • Proči­tao sam Vaš članak o ‚‚BOLOVANJE ZA PREDUZETNIKE” i tu je sve jasno,ali mene muči sledeći slučaj. Pre­duzetni­ca odlazi na bolo­van­je radi održa­van­ja trud­noće, imenu­je poslovođu preko APR-a koji je član porodičnog domaćin­st­va i po Zakonu o PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ne mora da bude pri­javl­jen u rad­nom odno­su. Među­tim u RZZO kažu da poslovođa mora da bude pri­javl­jen bez obzi­ra što je član porodičnog domaćin­st­va i što po pomenu­tom zakonu ne mora da bude pri­javl­jen. Inače imen­o­vani poslovođa je pen­zion­er. Dali je RZZO pravu. Puno poz­dra­va i hvala na pomoći.

 • Da, knjigov­ođa je u pravu. Kada osni­vač pre­duzeća ide na bolo­van­je, mora da ostavi barem jed­nu osobu koja će da bude poslovođa i bude pri­javl­je­na.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Better Tag Cloud