The doors of perception — social

Per­cep­ci­ja. Da li je čovek mera sve­ta? Koliko smo u stan­ju da vidi­mo real­no svet oko sebe? Od čega zav­isi? Da li je to social­ni fak­tor?

Šta prvo gle­date kod čove­ka?

Neko­liko sko­rašn­jih deša­van­ja me je pod­stak­lo na razmišl­jan­je o opažan­ju, o tim vra­ti­ma per­cep­ci­je. Prvo, moj svet se drastično prome­nio rođen­jem Ste­fana, mog sina. […]

Vreme

Dan je postao duži! To je ute­ha u ovim hlad­nim i vetrovitim dan­i­ma, bar imamo to svet­lo, to “zuba­to Sunce”. Ja sam mno­go plani­rala i obećala da uradim, a to vreme prokl­iza­va po poledi­ci nezaus­ta­vi­vo. Čak sam počela i rani­je da usta­jem, ali ne pomaže. Ste­fan kad ustane rani­je, traži društ­vo, neće da se igra […]

Master elektronsko poslovanje na FON-u

Odradili smo i prve vežbe i zadatke i testove, poma­lo zbun­jeno, ali uspešno. Blo­govi, biz­nis planovi, zabavne ukrštenice… Sve to na saj­tu http://myelab.net a veo­ma ažurno zah­valju­jući str­pljivoj i vred­noj asis­ten­tk­in­ji Zori­ci. Videće­mo ocene, pa ćemo znati koliko je to uspešno. 🙂

Blogovanje i u drugoj Odiseji, 2010!

Futur­is­tič­ka Odis­e­ja 2069? […]

Better Tag Cloud