Logoped, pravi izbor vremena i osobe i sve je lako

mama-cerka-razgovor

U zavo­du u Kral­ja Miluti­na pos­to­ji čitav tim stručn­ja­ka koji prati razvoj dete­ta koji uključu­je i stom­a­tolo­ga, fiz­i­ja­tra, ped­a­goga, psi­holo­ga…

Logoped je mnogi­ma veli­ka tema, jer svako ima svo­je mišl­jen­je o pravom uzras­tu i o poslovi­ma koje logoped odrađu­je. Kod nas je to bila veli­ka tema, jer po muškoj lin­i­ji jed­ni šuška­ju, a […]

Kada je najbolje vreme za decu da uče jezike? Pustimo decu da se igraju i uče sami i uz našu pomoć.

Roditelji uvek žele da omoguće najbol­je za decu, a koje je pra­vo vreme za prave stvari i kada je najbol­je da krenu da uče jezike ili da se bave sportom? Što pre to bol­je, jer su to deca i rados­no će pon­avl­jati sve što mi radi­mo i razvi­ti se mno­go više nego ako bude­mo starin­skim meto­dama učili “ovako mora”. Bro­j­na nauč­na istraži­van­ja su pokaza­la da deca koja ras­tu u više­jez­ičkim sre­d­i­na­ma ima­ju bol­je pamćen­je, brže uče i bol­je komu­ni­ci­ra­ju. […]

Virusi i koprivnjača, a sve posle tri dana visoke temperature

Viso­ka tem­per­atu­ra i virus mogu da iza­zovu koprivn­jaču

Posle tri dana visoke tem­per­a­ture iza­šla je inten­ziv­na koprivn­jača. Uplaši­la sam se, jer je to bio prvi put da moje dete tako reagu­je.

U sezoni gri­pa, mno­go toga može da se nauči. Nije pomog­lo ono pran­je ruku i kijan­je u nad­lan­icu ili maram­icu. Do napa­da […]

Ishrana beba nakon 6. meseci — tabelarni pregled

DNEVNE POTREBE Mese­ci 0–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 MLEKO (ml/dan) majči­no ili adap­ti­ra­no 500–960 750–900 750–600 680–800 500–750 500–750 ŽITARICE bez glute­na supenih kaši­ka 4 4–6 8–10 10–12 ŽITARICE sa glutenom supenih kaši­ka 4–6 8–10 10–12 POVRĆE supenih kaši­ka 3–6 7 7–8 8–9 VOĆE — SOK supenih kaši­ka 2–6 6–7 7–8 8–10 VOĆE […]

Prva hrana bebe posle napunjenih 6 meseci

Evo šta nam je save­to­vala Dr Anki­ca Tomić Grk po povratku sa save­to­van­ja u Ital­i­ji: Prvu hranu deca proba­ju kada tačno navrše šest mese­ci, nema nikakve potrebe pre, ni malo, ni kašičicu (kako to neke babe često kažu da se navikne). Potreb­no je da ima­ju odvo­jene, samo za nji­hovu upotre­bu šer­pice, čaše, posu­dice za hranu […]

Prednosti dojenja

Zaš­to je majči­no mleko najbol­ja hrana za bebu?

Majči­no mleko sadrži sve što bebi tre­ba u prvih šest mese­ci živ­ota — hranljive mater­i­je, min­erale, vit­a­mine, vodu, antitela — buk­val­no sve! Majči­no mleko poboljša­va imu­nitet dete­ta, sman­ju­je šan­su za nas­ta­jan­je kas­ni­jih bolesti u živ­o­tu — alergi­je, astme, raznih vrs­ta infek­ci­ja, dija­bete­sa… Deca koja su […]

Bebe i vakcinacija

Kaže nama pedi­ja­tri­ca “Najbol­ja zašti­ta od svakog gri­pa je da ako ste u kon­tak­tu sa drugim ljudi­ma operete ruke, umi­jete se i isperete nos i promenite garder­obu, popi­jete nesto top­lo i onda možete da se igrate sa dete­tom! A baš ako hoćete da se vakcinišete, možete i to!”

Ja se držim save­ta moje bake, […]

Better Tag Cloud