Nacionalni domeni na ćirilici .срб od 27.1.2012.

Uz slo­gan “Linkuj kao što gov­oriš” moguće je reg­istrovati .срб domen, koji se sas­to­ji od ćir­il­ičnih slo­va.

Od Savin­dana 2012. moguće reg­istrovati .срб domen

Mno­go polemike i buke diglo se oko ćir­il­ičnih .срб dom­e­na. Bro­j­na pitan­ja se postavl­ja­ju u radu RNIDS-a u vezi sa novom uslu­gom reg­is­tracije i upotrebe .срб dom­e­na.

[…]

Na prvoj strani Google — SEO optimizacija i revizija u Srbiji

Search engine opti­miza­tion (skraćeno SEO) odnos­no opti­mizaci­ja za pre­traži­vače je veo­ma važan seg­ment inter­net nas­tu­pa.

Pozi­ci­ja na pre­traži­vaču i izbor ključnih reči, pop­u­larnost na društven­im mreža­ma, neki od važnih fak­to­ra SEO i SEM

Biti prvi na listi, biti rezul­tat na vrhu liste rezul­ta­ta […]

Bolovanje za preduzetnike

O bolo­van­ju za pre­duzetnike ovde su prenete infor­ma­ci­je sa blo­ga cen­jenog pri­jatel­ja i kolege Ivana Petro­vića (http://www.petrovicivan.com/opste/bolovanje-za-preduzetnike/). Nadam se da će uspeti da pomogne mnogi­ma koji su pre­duzetni­ci u ovoj našoj Srbi­ji. Nažalost, ovo nije pri­men­ji­vo na trud­nice i porodil­je, jer službeni­ci poreske uprave tvrde da nji­hove firme mogu da zarade za njih i dok […]

Better Tag Cloud