Roditelji uvek žele da omoguće najbol­je za decu, a koje je pra­vo vreme za prave stvari i kada je najbol­je da krenu da uče jezike ili da se bave sportom?

Što pre to bol­je, jer su to deca i rados­no će pon­avl­jati sve što mi radi­mo i razvi­ti se mno­go više nego ako bude­mo starin­skim meto­dama učili “ovako mora”. Bro­j­na nauč­na istraži­van­ja su pokaza­la da deca koja ras­tu u više­jez­ičkim sre­d­i­na­ma ima­ju bol­je pamćen­je, brže uče i bol­je komu­ni­ci­ra­ju.

Uži­va­jte u družen­ju s decom i učen­ju i igri, povezu­juću znan­ja koja imate u opuš­ta­juću zabavu. Pružite deci pri­liku da sluša­ju strane jezike, da sluša­ju raznovrsnu muziku i da pon­avl­ja­ju razne pokrete koje pravite. Primetićete koliko brzo uče.

Pravo vreme za učenje

Peva­jte ili priča­jte bebi i primetite kako će prati­ti sva­ki zvuk koji naprav­i­ti i reago­vati. Igra­jte se raznovrsno, od provlačen­ja, dodiri­van­ja, mahan­ja i pustite dete da prati, na primer, recite dete­tu “Pogledaj ovu jabuku, kako je lepa crve­na”, zagleda­jte je, potom je pomir­išite i proko­men­tar­išite, uključite sva čula, jabu­ka je i glat­ka, tvr­da, ima peteljku. Ponovite na dru­gom jeziku. Dajte bebi da pro­ba, bez stra­ha, jer ste zajed­no.

Brojevi i učenje deteta

Bro­je­vi fascini­ra­ju decu. Bro­jite kroz sve što vidite. Bro­jte korake, ako dete hoda, pro­zore u stanu, drveće u pro­lazu, prste na ruka­ma i noga­ma, delove tela, sve što vidite. Cela priro­da je matem­ati­ka. Upoz­na­jte decu sa sve­tom bro­je­va i biće vam zah­val­na zbog toga. Star­i­ja deca će rado da bro­je gutl­ja­jeve vode, vreme potreb­no za oblačen­je, sve na šta naiđu. Još jedan način da se obezbe­di dobro pamćen­je za budućnost, i prak­tično je, jer se matem­ati­ka koristi svu­da u živ­o­tu odraslih.

Muzika

Da li vas muzi­ka opuš­ta i podiže vam raspoložen­je? Tako je i sa decom. Sluša­jte zajed­no različi­tu muziku. Deca brzo nauče i pon­avl­ja­ju zvukove oko sebe. Dajte im da svi­ra­ju na sve­mu što vide, sa sig­urnošću, šerpe, čaše, kuti­je, koc­k­ice, sve na šta naiđu.

Kretanje

Osnovno stan­je čove­ka je kre­tan­je, ne mirovan­je. Bro­j­na nauč­na istraži­van­ja su dokaza­la da bol­je pam­ti­mo i raspoloženi smo kada smo u pokre­tu. Zato se što više vre­me­na posvetite zajed­ničkom kre­tan­ju, budite maš­tovi­ti i slo­bod­ni. Kao što glum­ci vole da šeta­ju dok uče, deca vole da se jure, vrte, igra­ju, skakuću, pre­vrću. Zab­o­ravite seden­je u stavu mirno. Pri­h­vatite priro­du i krećite se šta god da radite, makar mali pokreti do onih velik­ih i brz­ih i smen­ji­van­je će pokrenu­ti krvo­tok i dati ritam uz koji mozak bol­je pamti.

Školice za decu i odrasle

Vodite dete na radion­ice i ško­lice koje su speci­jal­i­zo­vane za decu od rođen­ja, uži­vaćete zajed­no. Rano družen­je sa dru­gom decom uz korisne aktivnos­ti daju dete­tu sig­urnost i jača­ju samopouz­dan­je, što u budućnos­ti donosi bolju komu­nikaci­ju sa drugi­ma, lako i dugo­tra­jno učen­je i zado­voljst­vo. U Beogradu su tu Deči­ji kul­turni cen­tar, Buši­do školi­ca sporta, Helen Doron škole engleskog i bro­jne nove škole se otvara­ju. Dok se deca druže i roditelji mogu da steknu dobro društ­vo i koris­na iskust­va i sami napre­du­ju i dobro se oseća­ju.