logoped-zavod-za-poremecaj

U zavo­du u Kral­ja Miluti­na pos­to­ji čitav tim stručn­ja­ka koji prati razvoj dete­ta koji uključu­je i stom­a­tolo­ga, fiz­i­ja­tra, ped­a­goga, psi­holo­ga…

Logoped je mnogi­ma veli­ka tema, jer svako ima svo­je mišl­jen­je o pravom uzras­tu i o poslovi­ma koje logoped odrađu­je. Kod nas je to bila veli­ka tema, jer po muškoj lin­i­ji jed­ni šuška­ju, a dru­gi ne zna­ju da kažu slo­vo R. Da su se neke od baba i tet­ki pitale, dete bi već u prvoj godi­ni išlo kod logopo­da, jer nije priča­lo više od neko­liko deseti­na reči.

Pravo vreme za odlazak kod logopeda

Stručn­jaci uče da ne tre­ba dete­tu tepati, da mu tre­ba pričati kao odraslom i sve te savete smo mi u kući poš­to­vali. Nekako je i najprirod­ni­je da čak i bebi pričamo jas­no, a da mažen­je ostavi­mo za dodire. Ipak, naše dete je pro­gov­o­rilo tek sa dve godine i još uvek ne gov­ori to slo­vo R, iako je dečak iz ulice koji je nje­gov vršn­jak, pro­gov­o­rio to pre tri godine.

Pedi­jatar nas je save­to­vala da do pete godine ne ide­mo kod logope­da jer svako dete ima svoj ritam. Tako da smo od ovog pro­leća pošli na vežbe. Raspi­ti­vali smo se oko toga šta je važno da ima logoped, ko je imao dobra iskust­va, koje su dobre tehnike. U domovi­ma zdravl­ja radi samo jed­na žena tako da je tu ograničeno vreme i mogućnos­ti. To znači da mož­da dete neće moći da dolazi svake nedel­je, da će čekati, da će se mešati sa predškol­ci­ma, da nema dovoljno mater­i­jala za štam­pu i ostal­ih ala­ta. Pre­poručili su nam da ode­mo u Zavod za psi­hofiziološke pore­meća­je i gov­or­nu patologi­ju u uli­ci Kral­ja Miluti­na 52 u Beogradu. Save­to­vala bih svaku babu i tetku da proše­ta donde da vidi kako izgleda­ju deca sa prav­im prob­lemi­ma i pore­meća­ji­ma i šta sve logoped mora da radi. Deca su zaista naše najveće bogat­st­vo i tre­ba im naša briga i pažn­ja.

Prijem i rad sa logopedom

Pri­likom pri­je­ma, prošli smo detaljno ispi­ti­van­je: pedi­jatar, psi­holog, zubar, ukup­no sedam pre­gle­da da bi se poče­lo sa radom. Tre­ba osta­ti miran kada u tom roju lju­di i med­i­cin­skog osobl­ja prođete sis­tem srp­skog zdravst­va, gde vas neki stručn­jaci bez mno­go iskust­va i dece ubeđu­ju pred tom istom decom da i vama i deci neš­to nedosta­je ili još gore da vi loše utičete na dete, samo zato što ga ohrabru­jete da gov­ori sa napad­nim “stručn­jakom”. Dak­le, držite svoj stav, jer ih mi plaćamo i doći će te do jedinog pravog stručn­ja­ka koji vam tre­ba, logope­da.

Napre­dovan­je sa logope­dom i samosta­lan rad

Kada smo na kra­ju završite osta­la ispi­ti­van­ja, logoped odra­di ser­i­je ispi­ti­van­ja, šta dete zna i ne zna. Svako ima svoj stil rada i komu­nikaci­je, tako da je nama naš logoped bila sja­j­na, jer smo pris­ustvo­vali radu i učestvo­vali. Dete je već posle par nedel­ja rada sa logope­dom sredi­lo prva tri dodel­je­na nam slo­va. Sada se jas­no raz­liko­vala ŽBUN i ZBUN i slično. Logoped radi sa dete­tom jed­nom ili dva puta nedeljno po pola sata, a roditelji kod kuće sva­ki dan, kad god se nađe­mo u prili­ci.

Formula čistog govora deteta

Naš uspeh je došao uz dobru sarad­nju sa logope­dom i znan­je iz ško­lice engleskog, gde smo dos­ta naučili o samom učen­ju jezi­ka i razvo­ju dece. Kroz pokret i igru, i uz prirod­no okružen­je, mno­go brže i jače upi­ja­ju znan­ja, i deca i odrasli. Informisan­je o toj oblasti i poduča­van­je o tome šta utiče na naš gov­or, mnogi­ma bi pomogla da sami pre­vaz­iđu gov­orne bar­i­jere, pop­ut slušan­ja muzike, pon­avl­jan­ja kroz pokret i imi­ti­ran­je: zzzzzzzi­ima (i pokazi­van­je hlad­noće i trešen­ja) i žaba (uz pripremu za skok u trenutku tog ž) ili slo­vo č koje tre­ba da puca. Dok u školi­ci jezi­ka imamo i bro­jne mater­i­jale koji zaista ubrzava­ju učen­je i zabavni su, naše zdravst­vo nema dovoljno ni papi­ra da štam­pa vežbe, a kamo li neke online mater­i­jale na koji­ma bi bili primeri. Da ne idem dal­je sa mobil­nom aplikaci­jom u kojoj se deca igra­ju, pon­avl­ja­ju i uče glasove kroz zabavu.

Osta­la su nam još slo­va R i L. Bili smo na ras­pus­tu i jed­va čekamo da dođe­mo kod logope­da.

Logoped u digitalnom dobu mobilnih uređaja i interneta

Razmišl­jam o tome da ne može­mo da se osloni­mo na RZZO da će da nam omogući neke fan­tastične mater­i­jale za rad sa decom i da je logoped i dal­je naš glavni izvor znan­ja.

Koliko bi lju­di vole­lo, pitam se, da ima­ju pomoć logope­da preko inter­ne­ta, i na mobil­nim ure­đa­ji­ma i na tele­fon­i­ma, što kroz Youtube filmiće, što kroz neke aplikaci­je, kroz dig­i­talne knjižice i aplikaci­je? Zamis­lite edukaci­ju vaspi­tača u predškol­skim ustanova­ma koja podrazume­va i pri­menu tehni­ka koje razvi­ja­ju gov­orni meh­a­nizam i pod­stiču prav­i­lan i čist gov­or. Da li je to toliko teško? Zapra­vo nije. Jed­nom sniml­jene pes­im­ce i osmišl­jene knjižice i aktivnos­ti, mogu da se pri­men­ju­ju god­i­na­ma. Pred­stavl­jene u vidu igara koje decu pod­stiču i na tak­mičan­je i drže ih u pokre­tu, čita­vo društ­vo bi ušt­ede­lo mno­go više nov­ca. Onda bi logoped imao mno­go više vre­me­na da se bavi decom sa speci­jal­nim potre­ba­ma, jer je broj logope­da ion­ako nedo­vol­jan.

Da li pos­to­ji intereso­van­je fir­mi i spon­zo­ra da pomognu jedan takav pro­jekat i omoguće našoj deci da ras­tu u dobre komu­nika­tore koji jas­no i raz­govet­no gov­ore i koji uži­va­ju u priči?