Uz slogan “Linkuj kao što govoriš” moguće je registrovati .срб domen, koji se sastoji od ćiriličnih slova.

.срб domen

Od Savin­dana 2012. moguće reg­istrovati .срб domen

Mno­go polemike i buke diglo se oko ćir­il­ičnih .срб dom­e­na. Bro­j­na pitan­ja se postavl­ja­ju u radu RNIDS-a u vezi sa novom uslu­gom reg­is­tracije i upotrebe .срб dom­e­na.

Twit­ter je pre­pun kri­tičnih tvi­to­va i opisa pro­bele­ma. Blo­govi pišu o kom­p­likaci­ja­ma i pro­pus­ti­ma, naroči­to o tome kako se  .срб domen prikazu­je, indek­sira.

Pitan­je je i koje su pred­nos­ti upotrebe ovog nacionalnog dom­e­na.

Stvarna upotreba .срб domena i tehnologije

Da li je upotre­ba ćir­il­ičnog i ostal­ih nacional­nih pisama u adresi nekog saj­ta tek priv­id? Pis­ma koja nisu latinič­na mora­ju se pre­vesti u latinični oblik kako bi ih veb pre­traži­vači i čitači pre­poz­nali. Da li koris­ni­ci kuca­ju nela­tinične domene u adres­no pol­je?

Mož­da je to poče­tak promene inter­ne­ta kakvog poz­na­je­mo. Evolu­ci­ja — uki­dan­je anglikaci­je, usvo­jan­je lokalizaci­je?

Ili je to pre­više kom­p­liko­vano koris­ti­ti nela­tinič­na imena?,Simbolike radi mož­da će biti moguća upotre­ba nacionalnog pis­ma pomoću IDN enkodera.

Za sada, mod­erni čitači pop­ut Fajer­fok­sa, Opera, Google Chrome lepo čita­ju domene na ćir­ili­ci kao .ру i .срб.

Moguće je ubac­i­ti oznaku tj. book­mark .срб dom­e­na, bez prob­le­ma, o čemu sve­doči sli­ka.

predsednik.srb veb sajt

Predsed­ni­ka Tadić je prvi reg­istrovao председник.срб domen

Inten­ziv­na prepiska na Twit­teru i blo­gov­i­ma pop­ut blo­ga Peđe Supurovića, pokuša­va da da odgov­ore na pobro­jana pitan­ja.

Na blogu Užičan­i­na se pop­ulis­tič­ki, umesto čin­jeni­ca­ma, obe strane “pre­pu­cava­ju”. Peđa i bro­jni dru­gi članovi zajed­nice koja se bavi nacional­nim prob­lemi­ma, skrenuli su pažn­ju na neke realne prob­leme. No, mož­da smo zab­o­rav­ili da broj lju­di koji koriste ćir­ilicu, lokali­zo­vane pro­grame i pros­to vole da pišu i čita­ju ćir­ilicu nije toliko mali.

Budućnost .срб domena

Kako će se kre­tati broj reg­istrovanih dom­e­na kada počnu da se naplaću­ju? Koliko će .срб domen koš­tati? Ko će ga koris­ti­ti — pre­duzeća i pojed­in­ci? Na kom pis­mu će biti sadržaj?

Verovat­no u nekom budućem članku za god­inu ili dve ćemo moći da ocen­i­mo šta je ura­dio .срб domen.