The doors of perception — social

Per­cep­ci­ja. Da li je čovek mera sve­ta? Koliko smo u stan­ju da vidi­mo real­no svet oko sebe? Od čega zav­isi? Da li je to social­ni fak­tor?

Šta prvo gle­date kod čove­ka?

Neko­liko sko­rašn­jih deša­van­ja me je pod­stak­lo na razmišl­jan­je o opažan­ju, o tim vra­ti­ma per­cep­ci­je. Prvo, moj svet se drastično prome­nio rođen­jem Ste­fana, mog sina. Kaže moja friz­er­ka da me je uvek doživl­javala kao zabavnu, pa joj je moja posvećenost dete­tu veo­ma čud­na.

Poli­ti­ka” je sko­ro objav­i­la kako među srp­skim stu­den­ti­ma pos­to­ji trend odugov­lačen­ja studi­ja kako bi što duže ostali na roditeljskoj grbači, odnos­no, o roditelji­ma koji navod­no štite svo­ju decu i priča­ju o tome kako “ima vre­me­na, naradiće se”. Con­tin­ue read­ing The doors of per­cep­tion — social

Ishrana beba nakon 6. meseci — tabelarni pregled

DNEVNE POTREBE
Mese­ci 0–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12
MLEKO (ml/dan) majči­no ili adap­ti­ra­no 500–960 750–900 750–600 680–800 500–750 500–750
ŽITARICE bez glute­na supenih kaši­ka 4 4–6 8–10 10–12
ŽITARICE sa glutenom supenih kaši­ka 4–6 8–10 10–12
POVRĆE supenih kaši­ka 3–6 7 7–8 8–9
VOĆE — SOK supenih kaši­ka 2–6 6–7 7–8 8–10
VOĆE g 80–100 90–120 120 120
MESO supenih kaši­ka 1 2–4 4–6 4–8
ŽUMANCE (3x nedeljno) 1/4 1/2 1
PUTER/ MASLINOVO ULJE (kašičica/dan) 1/4 1/2 1 2

Padobranci

Sas­to­j­ci: 2(3) belan­ca, 200g šećera u prahu, 300g ora­ha

Umu­ti­ti belan­ca u čvrst sneg, dodati prsto­h­vat soli da se bol­je umute, pa u to dodati šećer u prahu. Kada se sve umu­ti, lagan­im mešan­jem dodati 300g mlevenih ora­ha, pažlji­vo meša­jući da ne splasne. Na mas­ni papir ređati kuglice  veličine pola kašičice na dovoljnom ras­to­jan­ju, jer naras­ta­ju. Peče se u prethod­no zagre­janoj rerni na 180 ste­peni, tačno po 6 min­u­ta sa svake strane (okrenu­ti pleh da bi se ravnomer­no ispekli). Ostavi­ti da se ohlade.

FIL: 2(3) žuman­ca, 3 kašike žutog šećera, 50g put­era, 2 štan­gle čoko­lade (40g)

Žuman­ca umu­ti­ti sa šećerom dobro, da postanu svet­la i vaz­dušas­ta, pa kuvati na pari dok se ne zgusne toliko da ostane na spol­jašn­joj strani kašike. U njih dodati lom­n­jenu čoko­ladu za kuvan­je i mešati dok se ne postane glatko. Kada se ohla­di, dodati omekšali put­er i dobro sje­dini­ti.

Kre­mom spa­jati po 2 kolačića. Ostavi­ti da malo odsto­ji. Pri­jat­no!

Prva hrana bebe posle napunjenih 6 meseci

Evo šta nam je save­to­vala Dr Anki­ca Tomić Grk po povratku sa save­to­van­ja u Ital­i­ji:
Prvu hranu deca proba­ju kada tačno navrše šest mese­ci, nema nikakve potrebe pre, ni malo, ni kašičicu (kako to neke babe često kažu da se navikne). Potreb­no je da ima­ju odvo­jene, samo za nji­hovu upotre­bu šer­pice, čaše, posu­dice za hranu i esca­jg.
Nove vrste namir­ni­ca se uvode redom jed­na namir­ni­ca u tri do pet dana. To se radi da bi se uočile alergi­jske reak­ci­je na neku hranu. Con­tin­ue read­ing Prva hrana bebe posle napun­jenih 6 mese­ci

Vreme

Dan je postao duži! To je ute­ha u ovim hlad­nim i vetrovitim dan­i­ma, bar imamo to svet­lo, to “zuba­to Sunce”.
Ja sam mno­go plani­rala i obećala da uradim, a to vreme prokl­iza­va po poledi­ci nezaus­ta­vi­vo. Čak sam počela i rani­je da usta­jem, ali ne pomaže. Ste­fan kad ustane rani­je, traži društ­vo, neće da se igra sam. I što više radim, čini se da ima sve više posla.
Obećala pri­jatelji­ca­ma da ću stavi­ti ovde uput­st­va za ishranu bebi­ca i trud­ni­ca, ali eto nisam stigla ni reč da napišem.
Idem sva­ki dan na fakul­tet, bez dana pauze da slušam mas­ter pred­mete. Želim da se pripremim za čas, ali je to na kra­ju samo presvlačen­je iz tren­erke u pan­talone i odlazak do kola.
Preksi­noć sam se seti­la u ponoć, kad je Ste­fan zas­pao, kako je lepo na selu, gde vreme ne leti ovako kao u gradu. U Bačkoj, kod mog strikana. Tamo se vreme razvlači, kao onaj nji­hov lalan­s­ki gov­or, kao ta ravni­ca, koju Šumad­in­ci nazi­va­ju depre­sivnom, a meni je samo mir­na (ovo akcen­tu­jete sa tim odugov­lačen­jem).
Drage moje, potrudiću se da stavim tek­stove o ishrani što pre. Ako niš­ta, u nedelju mi se završa­va mas­ter kurs, pa tada.
Evo, Ste­fan oti­ma tas­tatu­ru, znači da je vreme istek­lo 🙂

Master elektronsko poslovanje na FON-u

Odradili smo i prve vežbe i zadatke i testove, poma­lo zbun­jeno, ali uspešno.
Blo­govi, biz­nis planovi, zabavne ukrštenice…
Sve to na saj­tu http://myelab.net a veo­ma ažurno zah­valju­jući str­pljivoj i vred­noj asis­ten­tk­in­ji Zori­ci.
Videće­mo ocene, pa ćemo znati koliko je to uspešno. 🙂

Blogovanje i u drugoj Odiseji, 2010!

U priči sa pro­fe­sorom o para­le­la­ma u komu­nikaci­ji neka­da i danas, iskrsla je ide­ja o blo­gov­i­ma kao mod­er­nom pes­ništvu, zapra­vo neo­re­ne­san­si i to glob­alnog karak­tera. Neka­da su pes­ni­ci i umet­ni­ci nas­tu­pali na trgov­i­ma, a sada su na svet­skom trgu pomoću inter­ne­ta, pred daleko većim audi­tori­ju­mom.

Pitan­je je kako izgleda­ju sajber lovorike i sajber truli parada­jzi kao nagra­da za rad odnos­no blo­go­v­an­je?

Ako ovako izgle­da Odis­e­ja u svemiru 2010. kako će izgle­dati za 50 ili 100 god­i­na. Da li će se razvi­jati u metafiz­ičkom ili tehnolooškom pravcu?

Rafaelo kuglice

Zaš­to toliko volimo Rafae­lo kuglice
small-rafaeloMale, bele, okrugle, ele­gantne, roman­tične… Mi mis­limo na Rafae­lo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više aso­ci­ra na bis­ere, zna­jte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu pravi bis­eri svečane trpeze.

Sas­to­j­ci

2 dl vode
250 g margarina/maslaca
500 g kokosovog braš­na
500 g šećera
500 g mle­ka u prahu
100 g lešni­ka

Priprema

Na visokoj tem­per­a­turi kratko pro­pržite lešnike pa ih ogulite.
U dublju posudu stavite vodu da proključa pa doda­jte šećer i mar­garin i meša­jte dok se ne rastope.
Sklonite posudu sa vatre pa poste­peno umeša­jte mleko u prahu i 400 g kokosovog braš­na pa ostavite sme­su da se hla­di.
Od ovako pripreml­jene smese obliku­jte kuglice i u sred­inu svake stavite prethod­no pro­pržen i ogul­jen lešnik.
Uko­liko Vam se desi da i ohlađe­na sme­sa bude suviše mekana da biste lepo mogli da obliku­jete kuglice, slo­bod­no doda­jte još malo kokosovog braš­na.

Uval­ja­jte kuglice u ostatak kokosovog braš­na.

Poslužen­je

Kuglice služite servi­rane u papirn­im kor­pi­ca­ma, a do služen­ja ih držite na hlad­nom mes­tu.

Pri­jat­no!

Bajadere

O bajadera­ma
slika-bajadera
Da li ste znali da ovaj isti izraz, koji kod nas označa­va dobro poz­natu poslas­ticu, je u Indi­ji naziv za javne igračice i pevačice koje su, istovre­meno, i javne žene? Eto, sad ste upo­zoreni pa nemo­jte, ako se kad zateknete u pomenu­toj zemlji, da glu­mite izne­nađen­je kada se, traživši „bajaderu“, nađete na mes­tu koje baš i nije poslastičar­ni­ca…

Sas­to­j­ci

700 g šećera
250 g mlevenih ora­ha
150 g čoko­lade za kuvan­je
250 g mlevenog kek­sa
200 g masla­ca
20 kaši­ka vode

Glazu­ra

100 g čoko­lade za kuvan­je
50 g masla­ca
Priprema

U ključalu vodu stavite šećer i kuva­jte oko 3 min­u­ta da se šećer rastopi.
Doda­jte mleveni keks i malo promeša­jte.
Doda­jte mlevene ora­he pa sve kratko proku­va­jte i ostavite da se malo prohla­di.
U prohlađenu sme­su doda­jte 200 g masla­ca koji ste prethod­no isek­li na man­je komade pa meša­jte dok se maslac ne rastopi.
Sme­sa bi tre­ba­lo da se prohla­di, ali ne sme pot­puno da se ohla­di jer onda maslac neće moći da se rastopi.

U dru­goj posu­di rasto­pite 150 g čoko­lade pa u rasto­pljenu čoko­ladu doda­jte polov­inu pripreml­jene smese i dobro izmeša­jte.
Namažite pleh maslacem pa ravnomer­no ras­pored­ite deo smese sa čoko­ladom.
Naj­jed­nos­tavni­je će vam biti da sme­su ras­tan­jite ruka­ma.
Preko smese sa čoko­ladom ras­pored­ite dru­gi deo smese.

Priprema glazure

Rasto­pite čoko­ladu i maslac na niskoj tem­per­a­turi i tako pripreml­jenom glazurom pre­lite kolač.
Kada pravite glazu­ru, čoko­ladu uvek top­ite na najnižoj tem­per­a­turi jer će tako zadržati sjaj.

Poslužen­je

Sačeka­jte da se kolač ohla­di i da se glazu­ra dobro steg­ne pa ga poslužite isečenog na male pravougaonike.

Pri­jat­no!

Prednosti dojenja

Zaš­to je majči­no mleko najbol­ja hrana za bebu?

Majči­no mleko sadrži sve što bebi tre­ba u prvih šest mese­ci živ­ota — hranljive mater­i­je, min­erale, vit­a­mine, vodu, antitela — buk­val­no sve! Majči­no mleko poboljša­va imu­nitet dete­ta, sman­ju­je šan­su za nas­ta­jan­je kas­ni­jih bolesti u živ­o­tu — alergi­je, astme, raznih vrs­ta infek­ci­ja, dija­bete­sa… Deca koja su sisala ima­ju man­ji rizik od razvi­jan­ja gojaznos­ti, ali i man­ju potre­bu za pro­teza­ma jer im se vil­i­ca bol­je razvi­ja, pa zubi kas­ni­je bol­je ras­tu.

Ima nek­ih studi­ja koje pokazu­ju da čak pos­to­ji i znača­j­na raz­li­ka između koefi­ci­jen­ta inteligen­ci­je one dece koja su sisala i one koja nisu.Što se duže doji, veće su šanse da će beba imati više koristi od majčinog mle­ka. Ako dojite duže od četiri mese­ca sman­ju­jete bebi šan­su da od infek­ci­je uha. Bebe koje su dojene duže od šest mese­ci ima­ju sman­jeni rizik od razvit­ka alergi­ja.

Da li se svi hranljivi sas­to­j­ci neophod­ni za bebu nalaze u majči­nom mleku?

Da, u majči­nom mleku se nalazi sve što tre­ba za razvi­tak dete­ta do šest mese­ci — u nje­mu se nalazi ide­alan odnos belančev­ina, ugljenih hidra­ta, masti, vit­a­m­i­na i min­er­ala i nema potrebe za doda­van­jem bilo kakvih drugih sas­to­ja­ka, pa ni vode, jer i nje ima dovoljno u majči­nom mleku.

Kako dojen­je koristi maj­ci?

Dojen­je nije blago­tovorno samo bebi. Neposred­no posle porođa­ja dojen­je pomaže vraćan­ju materice na prvo­bit­nu veličinu, a i post­par­tal­no krvaren­je je man­je. Žene koje doje brzo se vraća­ju na svo­ju težinu, a neki rezul­tati pokazu­ju i da ima­ju man­ji rizik od kas­ni­jeg razvi­jan­ja kar­ci­no­ma doj­ki i jajni­ka.

Sem toga, dojen­je je mno­go jed­nos­tavni­je hran­jen­je bebe – nema flaši­ca, ster­il­iza­to­ra, čet­ki­ca za pran­je flaši­ca i kad­i­ca za pod­gre­van­je mle­ka. Noću je mno­go jed­nos­tavni­je podo­ji­ti bebu, nego spre­mati, mućkati, gre­jati pa hla­di­ti hranu. Dojen­je je besplat­no, a fab­ričke dohrane za bebu su dos­ta skupe.

Better Tag Cloud