Zaš­to je majči­no mleko najbol­ja hrana za bebu?

Majči­no mleko sadrži sve što bebi tre­ba u prvih šest mese­ci živ­ota — hranljive mater­i­je, min­erale, vit­a­mine, vodu, antitela — buk­val­no sve! Majči­no mleko poboljša­va imu­nitet dete­ta, sman­ju­je šan­su za nas­ta­jan­je kas­ni­jih bolesti u živ­o­tu — alergi­je, astme, raznih vrs­ta infek­ci­ja, dija­bete­sa… Deca koja su sisala ima­ju man­ji rizik od razvi­jan­ja gojaznos­ti, ali i man­ju potre­bu za pro­teza­ma jer im se vil­i­ca bol­je razvi­ja, pa zubi kas­ni­je bol­je ras­tu.

Ima nek­ih studi­ja koje pokazu­ju da čak pos­to­ji i znača­j­na raz­li­ka između koefi­ci­jen­ta inteligen­ci­je one dece koja su sisala i one koja nisu.Što se duže doji, veće su šanse da će beba imati više koristi od majčinog mle­ka. Ako dojite duže od četiri mese­ca sman­ju­jete bebi šan­su da od infek­ci­je uha. Bebe koje su dojene duže od šest mese­ci ima­ju sman­jeni rizik od razvit­ka alergi­ja.

Da li se svi hranljivi sas­to­j­ci neophod­ni za bebu nalaze u majči­nom mleku?

Da, u majči­nom mleku se nalazi sve što tre­ba za razvi­tak dete­ta do šest mese­ci — u nje­mu se nalazi ide­alan odnos belančev­ina, ugljenih hidra­ta, masti, vit­a­m­i­na i min­er­ala i nema potrebe za doda­van­jem bilo kakvih drugih sas­to­ja­ka, pa ni vode, jer i nje ima dovoljno u majči­nom mleku.

Kako dojen­je koristi maj­ci?

Dojen­je nije blago­tovorno samo bebi. Neposred­no posle porođa­ja dojen­je pomaže vraćan­ju materice na prvo­bit­nu veličinu, a i post­par­tal­no krvaren­je je man­je. Žene koje doje brzo se vraća­ju na svo­ju težinu, a neki rezul­tati pokazu­ju i da ima­ju man­ji rizik od kas­ni­jeg razvi­jan­ja kar­ci­no­ma doj­ki i jajni­ka.

Sem toga, dojen­je je mno­go jed­nos­tavni­je hran­jen­je bebe – nema flaši­ca, ster­il­iza­to­ra, čet­ki­ca za pran­je flaši­ca i kad­i­ca za pod­gre­van­je mle­ka. Noću je mno­go jed­nos­tavni­je podo­ji­ti bebu, nego spre­mati, mućkati, gre­jati pa hla­di­ti hranu. Dojen­je je besplat­no, a fab­ričke dohrane za bebu su dos­ta skupe.