Evo šta nam je save­to­vala Dr Anki­ca Tomić Grk po povratku sa save­to­van­ja u Ital­i­ji:
Prvu hranu deca proba­ju kada tačno navrše šest mese­ci, nema nikakve potrebe pre, ni malo, ni kašičicu (kako to neke babe često kažu da se navikne). Potreb­no je da ima­ju odvo­jene, samo za nji­hovu upotre­bu šer­pice, čaše, posu­dice za hranu i esca­jg.
Nove vrste namir­ni­ca se uvode redom jed­na namir­ni­ca u tri do pet dana. To se radi da bi se uočile alergi­jske reak­ci­je na neku hranu.
Nem­lečni obro­ci NE SMEJU sadržati so ni šećer ni u kom obliku. Gotove kašice sve sadrže šećer! So i jod se nalaze već u hrani koju dajete, te nije potreb­no dodat­no optereći­vati deči­je bubrege.
Ide­al­no vreme za uvođen­je nove hrane je pred­veče, kako bi beba bila siti­ja i duže spavala.
Uvđen­je nem­lečne hrane ne znači uki­dan­je bilo kog mlečnog obro­ka. To je DODATNA ishrana odo­jče­ta. Dete mora da ima i dal­je mleko u svakod­nevnoj ishrani i to u količi­ni od 600–1200ml na dan. Obavezni su mlečni obro­ci pred spa­van­je i ujutro, a ostali se ras­poređu­ju po navi­ci dete­ta.
Piri­nač tre­ba da bude prva hrana odo­jče­ta najčešće u obliku pahulji­ca na primer Milupina ima sa i bez mle­ka, i to tre­ba mešati sa mlekom koje beba jede. To znači da odo­jče koje sisa uzi­ma PIRINAČ BEZ MLEKA, najčešće je kuti­ja plave boje, te se pomeša sa izmuzen­im majčin­im mlekom i to da bude retko kao palen­ta ili griz koji odrasli jedu: 3–4 kašičice pir­inčane kaše ili pahulji­ca sa mlekom u početku, pa se poste­peno poveća­va. Bilo bi ide­al­no da roditelj sku­va domaći piri­nač, čak inte­gral­ni, potom malo zapeče u rerni, samel­je u blenderu, pa onda pomeša sa mlekom. Ovaj pos­tu­pak zahte­va mno­go vre­me­na, tako da se mogu za poče­tak koris­ti­ti kupovne pahuljice.
Kuku­ruz se uvo­di sledećiu obliku palente. Može se prav­i­ti taj u pahulji­ca­ma ili kuvati kuku­ruzni griz ili brašno.
Kek­sići za bebe su često kon­cen­trisani, ima­ju adi­tive, njih mogu da jedu samo neuhran­jene bebe.
Pšenični griz ni keks se ne uvode pre 8 mese­ca zbog glute­na koji sadrže.
Deca vole ukus slatkog, samo majči­no mleko je slatko. Zato treća namir­ni­ca ne tre­ba da bude slat­ka.
A evo šta je sve dozvol­jeno do 8. mese­ca.
Jabu­ka se daje prvo kuvana, kratko, zbog varen­ja, a potom sveža, mle­vana u blenderu. Ja isced­im sok u sokovniku, pa pro­ced­im. Pulpu iz soka pomešam sa pahulji­ca­ma i dam da jede.
Šar­garepa se daje kuvana. Potreb­no je prvo dobro oprati, pa ostru­gati, potop pono­vo oprati i ostavi­ti malo da pos­to­ji u vodi, kao i krom­pir i osta­lo krto­las­to povrće jer dolazi iz zeml­je.
Bun­de­va se ispeče u rerni u alu­mini­jum­skoj foli­ji tek toliko da omekša i izgn­ječi viljuškom.
Ovu narandžas­tu hranu ne tre­ba davati u više od 4 obro­ka nedeljno da dete ne bi dobi­lo lošu boju, požute­lo.
Blit­va, tikvi­ca i krom­pir se uvode zatim i njih je moguće mešati sa ovim prethod­no uve­den­im.
Banana se daje u početku gnječe­na, a kas­ni­je može i malo krup­ni­ja. Ne tre­ba davati često ni mešati sa žitari­ca­ma jer steže stolicu i može iza­z­vati kod bebe zatvor.
Od MESA se koristi nemas­no crveno meso, u početku mik­sir­a­no, već kas­ni­je seck­ano: juneti­na, bela ćureti­na, puleti­na, teleti­na i jag­n­jeti­na. Količi­na 5–10g se poste­peno poveća­va kako beba raste. Meso se kratko kuva, tako da bude dobro kuvano, ali ne rasku­vano. Uvek tre­ba uzi­mati najk­valitet­ni­je meso prov­erenog kvalite­ta. Naroči­to obratite pažn­ju na živ­inu da bude bar 10 dana na kuku­ruzu da se isčisti (uzmite od prov­erenih dobavl­jača)
ŽUMANCE se daje bebi od 7. mese­ca. Počin­je se 1/16 pa se poveća­va količi­na u jed­nom obroku. Tri puta nedeljno. Jaja tre­ba da su sveža, od domaćih koka. Tre­ba da budu tvr­do kuvana, bar 7 min­u­ta u ključaloj vodi.
VAŽNO! Meso i jaja se nika­da ne meša­ju u obroku. Meša­ju se samo sa neu­tral­nim namir­ni­ca­ma kao što su voće, povrće i žitarice.
Od 7. mese­ca deci se mogu doda­vati 1/2 kašičice put­era ili čis­tog masli­novog ulja. NIKAD kuvati sa mas­noća­ma, već se uvek doda
BELANCE se ne daje pre PRVE godine.
MED se ne daje pre PRVE godine zbog antrak­sa.
SIR se ne daje pre PRVE godine zbog lis­ter­i­je.
RIBA i MORSKI PLODOVI se ne daju pre PRVE godine, iako je do sko­ra važi­lo do 9 mese­ci, je su česte alergi­je.
DŽIGERICA sadrži sve loše, ona je kao kon­te­jn­er našeg tela i tre­ba je isključi­ti iz ishrane.
Takođe, ne davati suhome­s­na­to, ni dže­move, ni eurokrem ni ostalu indus­tri­jsku hranu. Sadrži puno hemikali­ja i nima­lo hranljivih sas­to­ja­ka. NE NAVIKAVAJTE DECU NA NEZDRAVU HRANU!
OD 7. MESECA ide­al­no bi bilo davati mešav­inu: šar­garepa, blit­va, meso, krom­pir, luk, maslac, tikvi­ca