Search engine opti­miza­tion (skraćeno SEO) odnos­no opti­mizaci­ja za pre­traži­vače je veo­ma važan seg­ment inter­net nas­tu­pa.

seo i sem  za poziciju na vrhu liste

Pozi­ci­ja na pre­traži­vaču i izbor ključnih reči, pop­u­larnost na društven­im mreža­ma, neki od važnih fak­to­ra SEO i SEM

Biti prvi na listi, biti rezul­tat na vrhu liste rezul­ta­ta pre­trage dovešće pose­ti­oce na sajt.

Nije dovoljno imati lep i sadrža­jan veb sajt, jer ako nije opti­mi­zo­van, pose­ti­o­ci će teško doći do nje­ga. SEO pravi mrežu oko vašeg saj­ta — lju­di i saj­tovi koji dele vaše sadrža­je.

U Srbi­ji je broj ponuđača usluge opti­mizaci­je veb saj­ta ogro­man, verovat­no zato što sma­tra­ju da za to ne tre­ba veli­ka počet­na inves­ti­ci­ja. Dovoljno je odgle­dati par YouTube obu­ka i sprem­ni su.

Stvarnost je dos­ta dru­gači­ja. Google zahte­va da stal­no testi­rate i pratite nje­go­va prav­i­la, koja nisu jav­na ni poz­na­ta i često se men­ja­ju.

Šta je potreb­no za dobar SEO ?

Poz­na­van­je osnovnih prav­il­i­ma opti­mizaci­je je neophod­no. Poz­na­van­je lokalnog, odnos­no cil­janog tržiš­ta još je bit­ni­je. Da bi se u pot­punos­ti pri­lago­dio sajt pose­ti­oci­ma i pre­traži­vačkim robo­t­i­ma morate imati iskust­vo. Google često men­ja svo­je algo­ritme pre­trage, kako bi pose­ti­oci­ma dao što kvalitet­ni­je rezul­tate na upit. Naroči­to sada, kada je inte­grisan sis­tem svih uslu­ga u jedin­stveni sveobuh­vat­ni Google+.

Šta je reviz­i­ja saj­ta?

Reviz­i­ja saj­ta por­drazume­va pre­gled sta­tis­tike i vizuelnog izgle­da, te koda i opti­mizaci­je koja pos­to­ji. Na osnovu toga može se naprav­i­ti strate­gi­ja za unapređen­je opti­mizaci­je veb saj­ta, kako bi se povećala nje­go­va  ispla­tivost i posećenost.

Para­metri i meren­je uspe­ha SEO

Veli­ki prob­lem na tržiš­tu Srbi­je je slabo poz­na­van­je poj­mo­va opti­mizaci­je i njenih dimen­z­i­ja.

Neki od ključnih para­metara su:

  • pozi­ci­ja na Google pre­trazi
  • broj pose­ta saj­ta iz pre­trage
  • broj linko­va ka saj­tu
  • pop­u­larnost na društven­im mreža­ma
  • broj vraćan­ja na sajt

Otu­da je veo­ma malo fir­mi kod nas koje nude detaljnu ponudu sa objašn­jen­jem ponude i opsega cena.

Google AdWords omoguća­va koris­nici­ma da budu na prvoj, gorn­joj pozi­ci­ji. To su plaćeni oglasi. Mno­gi kažu da to niš­ta ne val­ja. “Probali smo mi to. Momak iz IT sek­to­ra je pode­sio, ali nije dalo efek­te”. Potreb­no je znan­je. I meren­je.

Društvene mreže mogu mno­go da podignu rang nekom saj­tu. Da li znate kako pravil­no da ih koris­tite?

Kako izgle­da dobar SEO

Kada se odra­di dobra opti­mizaci­ja, uspeh SEO se vidi kroz pojavu više linko­va ka saj­tu na prvoj strani­ci:

  • sajt,
  • društveni medi­ju­mi: Face­book, YouTube, Twit­ter, Fli­cr, Pin­ter­est,
  • imeni­ci,
  • linkovi drugih saj­to­va.

Raste broj linko­va ka saj­tu.

Pose­ti­o­ci pre­poruču­ju i dele sadrža­je.

Više o SEO u Srbi­ji

Ističe­mo sajt seorevizija.com koji ima bro­jne opci­je i opise SEO i SEM primene. Nude opti­mizaci­ju i reviz­iju, uz pro­fe­sion­alne opise i bogat sadržaj.

Pored toga tu su i foru­mi, pre sve­ga elitesecurity.org i Google help gde se mogu naći dobri saveti i ocene uslu­ga opti­mizaci­je saj­ta u Srbi­ji.