Bolovanje za preduzetnike

O bolo­van­ju za pre­duzetnike ovde su prenete infor­ma­ci­je sa blo­ga cen­jenog pri­jatel­ja i kolege Ivana Petro­vića (http://www.petrovicivan.com/opste/bolovanje-za-preduzetnike/). Nadam se da će uspeti da pomogne mnogi­ma koji su pre­duzetni­ci u ovoj našoj Srbi­ji. Nažalost, ovo nije pri­men­ji­vo na trud­nice i porodil­je, jer službeni­ci poreske uprave tvrde da nji­hove firme mogu da zarade za njih i dok […]

Better Tag Cloud