Nacionalni domeni na ćirilici .срб od 27.1.2012.

Uz slo­gan “Linkuj kao što gov­oriš” moguće je reg­istrovati .срб domen, koji se sas­to­ji od ćir­il­ičnih slo­va.

Od Savin­dana 2012. moguće reg­istrovati .срб domen

Mno­go polemike i buke diglo se oko ćir­il­ičnih .срб dom­e­na. Bro­j­na pitan­ja se postavl­ja­ju u radu RNIDS-a u vezi sa novom uslu­gom reg­is­tracije i upotrebe .срб dom­e­na.

[…]

Better Tag Cloud