Na prvoj strani Google — SEO optimizacija i revizija u Srbiji

Search engine opti­miza­tion (skraćeno SEO) odnos­no opti­mizaci­ja za pre­traži­vače je veo­ma važan seg­ment inter­net nas­tu­pa. Biti prvi na listi, biti rezul­tat na vrhu liste rezul­ta­ta pre­trage dovešće pose­ti­oce na...

Опширније