Na prvoj strani Google — SEO optimizacija i revizija u Srbiji

Search engine opti­miza­tion (skraćeno SEO) odnos­no opti­mizaci­ja za pre­traži­vače je veo­ma važan seg­ment inter­net nas­tu­pa.

Pozi­ci­ja na pre­traži­vaču i izbor ključnih reči, pop­u­larnost na društven­im mreža­ma, neki od važnih fak­to­ra SEO i SEM

Biti prvi na listi, biti rezul­tat na vrhu liste rezul­ta­ta […]

Better Tag Cloud