temperatura kod dece

Viso­ka tem­per­atu­ra i virus mogu da iza­zovu koprivn­jaču

Posle tri dana visoke tem­per­a­ture iza­šla je inten­ziv­na koprivn­jača. Uplaši­la sam se, jer je to bio prvi put da moje dete tako reagu­je.

U sezoni gri­pa, mno­go toga može da se nauči. Nije pomog­lo ono pran­je ruku i kijan­je u nad­lan­icu ili maram­icu. Do napa­da virusa dolazi naroči­to ako je imu­nitet oslabljen od nes­pa­van­ja, stresa,neadekvatne ishrane.
Izgle­da da su današn­ji virusi mno­go žešći nego oni pre.Traju duže, veo­ma su naporni.

Virus još više oslabi imu­nitet, što dal­je može da ima bro­jne posledice.

Ste­fan, moj sin, star 21 mesec, samo je jed­nom od rođen­ja poku­pio grip, inače je bio veo­ma jak i zdrav. Sad ga je, nedelju dana posle jednog deči­jeg rođen­dana, sti­gao opa­ki virus. Ste­gao je grlo i digao tem­per­atu­ru.

Posle tri dana borbe sa 39,5 i preko, napokon se opo­ravio. Crvene mrl­je su se pojav­ile po koži. Neš­to između koprivn­jače i bogin­ja. Baš smo se uplašili. Niko nije najavio da je poja­va osi­pa na koži čestareak­ci­ja posle visok­ih tem­per­atu­ra ili jak­ih virusa.

Na svu sreću, čuli smo od med­i­cin­skog osobl­ja da je to sasvim nor­mal­na reak­ci­ja tela kada se izbori sa viru­som i da ne brinemo.

Zato, ako ovo niste znali, ne bri­nite!

Ako se dete ili vi ospete posle nekog surovog napa­da virusa, koji obara leukocite, a podiže tem­per­atu­ru. Proći će posle nedelju dana u bol­jem, dve nedel­je u loši­jem sluča­ju.