Dan je postao duži! To je ute­ha u ovim hlad­nim i vetrovitim dan­i­ma, bar imamo to svet­lo, to “zuba­to Sunce”.
Ja sam mno­go plani­rala i obećala da uradim, a to vreme prokl­iza­va po poledi­ci nezaus­ta­vi­vo. Čak sam počela i rani­je da usta­jem, ali ne pomaže. Ste­fan kad ustane rani­je, traži društ­vo, neće da se igra sam. I što više radim, čini se da ima sve više posla.
Obećala pri­jatelji­ca­ma da ću stavi­ti ovde uput­st­va za ishranu bebi­ca i trud­ni­ca, ali eto nisam stigla ni reč da napišem.
Idem sva­ki dan na fakul­tet, bez dana pauze da slušam mas­ter pred­mete. Želim da se pripremim za čas, ali je to na kra­ju samo presvlačen­je iz tren­erke u pan­talone i odlazak do kola.
Preksi­noć sam se seti­la u ponoć, kad je Ste­fan zas­pao, kako je lepo na selu, gde vreme ne leti ovako kao u gradu. U Bačkoj, kod mog strikana. Tamo se vreme razvlači, kao onaj nji­hov lalan­s­ki gov­or, kao ta ravni­ca, koju Šumad­in­ci nazi­va­ju depre­sivnom, a meni je samo mir­na (ovo akcen­tu­jete sa tim odugov­lačen­jem).
Drage moje, potrudiću se da stavim tek­stove o ishrani što pre. Ako niš­ta, u nedelju mi se završa­va mas­ter kurs, pa tada.
Evo, Ste­fan oti­ma tas­tatu­ru, znači da je vreme istek­lo 🙂